wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

VII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

27 września 2012 r. w Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie odbył się VII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego. W związku z obchodzonym w tym roku jubileuszem 100 - lecia strzyżowskiej szkoły średniej temat tegorocznego Sejmiku brzmiał: „Tu wszystko się zaczęło... - drogi życiowe i intelektualne uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie". Podczas Sejmiku wystąpili wybitni absolwenci szkoły z referatami z dziedzin, którymi się zajmują. Wręczone zostały także nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Imprezę uświetnił występ absolwentki strzyżowskiego liceum - śpiewaczki operowej Joanny Ruszały.


Samorząd powiatowy w Strzyżowie od 2006 r. organizuje cykliczne konferencje tematyczne poświęcone m.in.: historii, tradycji i kulturze naszego regionu. Co roku do zaprezentowania ciekawych wykładów zapraszane są osoby znaczące w naszej społeczności, wnoszące trwały wkład w rozwój kultury na naszym terenie. Tematami wiodącymi spotkań i rozważań sejmikowych w kolejnych latach były m.in.: „Biografie wybitnych mieszkańców powiatu strzyżowskiego na tle historii XX w.", „Powiat strzyżowski - nasza Mała Ojczyzna - wieloraki wymiar lokalnej tożsamości", „Regionalne dzieje oświaty - oświata wczoraj i dziś", „Lokalna historia i kultura jednym z kierunków rozwoju i promocji regionu", „Historią i tradycjami Ziemi Strzyżowskiej wpisujemy się w dziedzictwo Podkarpacia". Temat tegorocznego Sejmiku podsunęło ważne dla naszej lokalnej wspólnoty wydarzenie, jakim był obchodzony w dniach 28 - 29 września br. jubileusz 100 - lecia Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.

 

W przeddzień uroczystych obchodów w dniu 27 września 2012 r. w Domu Kultury „Sokół" w Strzyżowie odbył się VII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego z myślą wiodącą: „Tu wszystko się zaczęło... - drogi życiowe i intelektualne uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie" zorganizowany przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie z inicjatywy Zarządu Powiatu. W imprezie w sumie wzięło udział ok. 300 osób - przedstawicieli samorządów, instytucji oświatowych, bibliotek i działaczy kultury z terenu powiatu strzyżowskiego, reprezentantów zespołów muzycznych, a przede wszystkim uczniów i absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Specjalnymi gośćmi Sejmiku byli m.in.: prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dr hab. Andrzej Rozkosz, dr Krzysztof Markowicz, Jan Gancarski, którzy będąc absolwentami strzyżowskiej Alma Mater, wystąpili z okolicznościowymi referatami. W uroczystym Sejmiku osobiście nie mogli wziąć udziału trzej pozostali prelegenci tj.: prof. Franciszek Chrapkiewicz - Chapeville oraz Księża: Bp. Jan Niemiec i dr Jan Biedroń, którzy do zebranych na sali uczestników konferencji zwrócili się w formie nagranego wcześniej materiału.


VII Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego w imieniu gospodarzy otworzył Starosta Strzyżowski Robert Godek, który serdecznie przywitał gości, prelegentów, uczestników tegorocznej konferencji, a następnie, kreśląc historię powstania i dzieje strzyżowskiej szkoły średniej na przestrzeni 100 ostatnich lat, rozpoczął część referatową Sejmiku. Pan Starosta przypomniał, że dzieje szkolnictwa w powiecie sięgają XIV wieku, zaś intensywny rozwój oświaty na naszym terenie obserwowano po 1860 r. Pierwszą szkołę średnią w Strzyżowie po długich staraniach miejscowej społeczności utworzono 1 września 1912 r. pod nazwą Gimnazjum Realne Miejskie. Funkcję pierwszego dyrektora powierzono wówczas Karolowi Kramarczykowi. W 1915 r. patronem szkoły został św. Alojzy Gonzaga. W okresie II wojny światowej szkołę zamknięto, ale profesorowie nadal prowadzili tajne nauczanie pod kierunkiem prof. Anny Hajduk. W 1945 r. szkoła stała się instytucją państwową, wkrótce też poddana została znacznej presji ze strony komunistycznych władz. Szczególnie dotkliwie odczuli to nauczyciele i członkowie tajnej organizacji antykomunistycznej działającej pod nazwą Demokratyczna Armia Krajowa. W 1987 r. w 75 rocznicę powstania zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Liceum Ogólnokształcącemu w Strzyżowie nadano imię wielkiego polskiego poety Adama Mickiewicza. Kolejne lata funkcjonowania zaznaczyły się rozszerzaniem bazy dydaktycznej poprzez liczne dobudowy nowych obiektów, czy też remonty i inwestycje prowadzone na zlecenie organu prowadzącego, którym od 1 stycznia 1999 r. jest samorząd powiatowy w Strzyżowie. W samorządowej rzeczywistości szkoła przeszła liczne zmiany, aż po wydzielenie jej 1 września 2009 r. ze struktur Zespołu Szkół i przywrócenie jej po ponad trzydziestu latach pełnej samodzielności organizacyjnej. Od chwili powstania szkoła, zmieniając nazwy i kierunki kształcenia, krok po kroku wpisywała się w historię naszego miasta i regionu. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, dotyczącym historii Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie dostępnym w naszym serwisie pod adresem /www.strzyzowski.pl/upload/pdf/Historia_Gim_LO.pdf/.


Podsumowując ten krótki i ciekawy rys historyczny Pan Starosta podkreślił, iż szkoła może poszczycić się wielu wybitnymi nauczycielami, uczniami i absolwentami w każdym pokoleniu. Spośród najwybitniejszych uczniów i absolwentów szkoły przywołał postać m.in.: prof. Aleksandra Jezierskiego - bakteriologa pracującego m.in. w Instytucie Pasteura w  Paryżu, światowej sławy biochemika Franciszka Chrapkiewicza - Chapeville'a związanego m.in.: z paryską Sorboną, wieloletniego dyrektora Instytutu Jacquesa Monoda w Paryżu, członka wielu krajowych i międzynarodowych Towarzystw Naukowych, współpracującego z najważniejszymi ośrodkami badawczymi na świecie, doktora honoris causa uniwersytetów: Jagiellońskiego i Rzeszowskiego, dr Stanisława Wróbla, absolwenta Oxfordu, wybitnego specjalistę w zakresie metali kolorowych, pracującego m.in. dla rządu brytyjskiego, doc. dra Edwarda Ciećkiewicza, związanego z uczelniami śląskimi, autora 24 patentów w dziedzinie technologii przeróbki węgla i in. Kończąc swoje wystąpienie, Pan Starosta zachęcał do wysłuchania wystąpień prelegentów tegorocznego Sejmiku:  absolwentów strzyżowskiej szkoły średniej oraz recitalu światowej sławy sopranistki Pani Joanny Ruszały.

 

Następnie uczestnicy Sejmiku wysłuchali, płynącego z ekranu, Słowa Bożego wygłoszonego przez Księdza Biskupa Jana Niemca pracującego w Diecezji Kamieniecko - Podolskiej na Ukrainie. Referent w swoim rozważaniu podjął temat „Wychowania do wartości. Zmagania o współczesnego człowieka w świetle przesłania biblijnego". Operując bogatymi figurami i obrazami biblijnymi zawartymi we fragmentach Apokalipsy (Ap. 11, 19-12,6), czyli ostatniej księdze Nowego Testamentu, wskazywał na istotę Misterium Zbawienia człowieka i całego świata, w tym na zmagania pomiędzy dobrem i złem, toczące się w sercu człowieka. Ksiądz Biskup omówił m.in. klasyczną triadę wartości: prawdę, dobro i piękno oraz płynące z ich przyjęcia owoce, a także ich przeciwieństwa i ich konsekwencje.

 

Kolejny referat pt. „Uwagi na temat nauczania matematyki i informatyki" wygłosił dr hab. Andrzej Rozkosz, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Prawdopodobieństwa i Analizy Stochastycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prelegent w swoim wystąpieniu udowadniał, dlaczego warto się uczyć matematyki oraz dlaczego należy jej uczyć. Swoje tezy dowodził tym, że matematyka m.in.: umożliwia poznanie świata, uczy kultury myślenia, argumentacji, abstrakcyjnego myślenia, rzetelności w ocenianiu i krytycyzmu, a także ułatwia poruszanie się w świecie i daje możliwość lepszego porozumiewania się z innymi. Profesor wymienił również argumenty za utrzymaniem obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki. W ostatniej części przedstawił opracowane w toruńskim środowisku pozaszkolne formy pracy z uczniami, służące rozwijaniu zainteresowań matematycznych i informatycznych. Podał także informacje na temat międzynarodowych konkursów: „Kangur Matematyczny" i „Bóbr" oraz konkursu „Liga Zadaniowa".

W drugiej części Sejmiku z referatami wystąpili: archeolog Pan Jan Gancarski, dr Krzysztof Markowicz i dr Stanisław Urbanik, który w zastępstwie światowej sławy biochemika Pana Franciszka Chrapkiewicza - Chapeville'a odczytał artykuł pt. „Perspektywy postępu badań w biologii".


Zanim przystąpiono do odczytów uczestnicy Sejmiku wysłuchali nagranego wcześniej krótkiego przemówienia Pana Franciszka Chrapkiewicza - Chapeville'a, który ze względów zdrowotnych nie mógł osobiście uczestniczyć w uroczystościach jubileuszowych. Zwracając się do zebranych na sali, Pan Profesor powiedział, iż jest jednym z najstarszych uczniów strzyżowskiej szkoły średniej, a światową sławę w nauce europejskiej i światowej zyskał ciężką, długoletnią pracą na uniwersytetach i w laboratoriach znanych na całym świecie. Kierując swój głos do młodzieży, szukającej środków i motywów „do przebicia się" w dzisiejszym świecie, przekazał im kilka ważnych wskazówek, w tym m.in. jak ważna jest nauka języków obcych. Na koniec podzielił się swoimi wspomnieniami, dotyczącymi Gimnazjum i nauczycieli, którzy go wówczas uczyli.

W zastępstwie profesora wykład, dotyczący perspektyw postępu badań biologii, odczytał  wieloletni przyjaciel profesora, dr Stanisław Urbanik. Referat omawiał dokonane w ostatnich dziesięcioleciach najważniejsze odkrycia w dziedzinie genetyki, w tym m.in. opracowanie syntezy białek i kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz odczytanie genomu człowieka. Artykuł traktował także o aktualnych badaniach prowadzonych nad komórkami macierzystymi, roślinami transgenicznymi i kodem genetycznym człowieka.


Następnie referat pt. „ Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej" wygłosił dr Krzysztof Markowicz, adiunkt w Instytutcie Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Prelegent przedstawił w zarysie obecny stan wiedzy na temat zmian klimatu na Ziemi w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. Zaprezentował wyniki obserwacji oraz czynniki odpowiedzialne za zmiany w systemie klimatycznym, w tym m.in.: efekt cieplarniany oraz częściowo go bilansujący efekt chłodzenia (tzw. aerozole atmosferyczne). Ostatnią cześć swojego referatu poświęcił koordynowanej przez siebie a powstałej w 2011 r. sieci pomiarowej Poland - AOD, w skład której wchodzą stacje badawcze w Warszawie, Sopocie i Strzyżowie. Referent najwięcej uwagi poświecił jedynej w Polsce prywatnej stacji badawczej transferu radiacyjnego SolarAOT w Strzyżowie, którą założył w 2002 r. na bazie obserwatorium meteorologicznego założonego w 1985 r. Nadmienił także, że wiosną 2013 r. strzyżowska stacja badawcza jako druga w Polsce zostanie wyposażona w nowy przyrząd w ramach sieci AERONET koordynowanej przez NASA. Na koniec Pan dr Markowicz omówił projekt edukacyjny pn. „Uczniowska Kampania Klimatyczna", którego realizacja planowana jest w latach 2013 - 2014.


Z dużym zainteresowaniem publiczności spotkała się trzecia prelekcja tej części Sejmiku na temat Skansenu Archeologicznego „Karpacka Troja" w Trzcinicy wygłoszona przez inicjatora i pomysłodawcę skansenu, a jednocześnie Dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie Pana Jana Gancarskiego. Referent, pokazując liczne zdjęcia i obrazy, barwnie opowiadał o największej przygodzie, a jednocześnie pasji swojego życia, jaką jest archeologia. Swoją opowieść rozpoczął od nakreślenia rangi badań wykopaliskowych prowadzonych na „Wałach Królewskich" w Trzcinicy i odkrycia tam wczesnośredniowiecznego grodziska oraz ufortyfikowanej osady z początków epoki brązu. W trakcie prowadzonych prac znaleziono tu ponad 160 tys. znalezisk archeologicznych, w tym m.in.: naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Odkrycie doprowadziło do powstania projektu budowy skansenu archeologicznego pn. „Karpacka Troja", otwartego w czerwcu 2011 r. Na terenie grodziska zrekonstruowano część fortyfikacji, drogę z epoki wczesnego brązu, chaty z różnych okresów historycznych, 8 odcinków słowiańskich fortyfikacji ziemnych. W parku archeologicznym odtworzono wioskę kultury Otomani - Füzesabony i wioskę słowiańską z IX w. Wirtualną wędrówkę po „Karpackiej Troi" zakończył, przedstawiając plany Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, dotyczące m.in. wzniesienia wieży widokowej, z której widać będzie nie tylko cały skansen, ale także rozległe pasma całej Kotliny Jasielskiej, pasma Beskidów, a przy dobrej pogodzie także teren od Tatr po Bieszczady.

 

W trzeciej, ostatniej części Sejmiku jako pierwszy głos zabrał Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. Bogdan Szlachta. Pan Profesor, wyrażając chęć udziału w uroczystym Sejmiku, zaproponował temat „O potrzebie refleksji konserwatywnej", który w postaci artykułu został opublikowany w okolicznościowej publikacji z okazji jubileuszu 100 - lecia strzyżowskiej szkoły średniej pt. „Ślady przeszłości. Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego w latach 2006 - 2012" sfinansowanej ze środków budżetowych samorządu powiatowego w Strzyżowie, a rozdawanej uczestnikom uroczystego Sejmiku.


Podczas konferencji referent podjął jednak inny, ale jakże ważny, a zarazem trudny temat panoszącej się na świecie „bełkotliwości intelektualno - pojęciowej", odnoszącej się do kluczowych pojęć takich jak m.in.: wolność, własność, sprawiedliwość, równość, prawo naturalne i panujących miedzy nimi relacji. W swojej wypowiedzi skupił się przede wszystkim na często nadużywanych, dwóch opozycyjnych kategoriach jakimi są: liberalizm i konserwatyzm. Pan profesor, opowiadając o swoich doświadczeniach, przytaczając anegdoty i ciekawe historie, omówił poszczególne warianty, aspekty i cechy charakterystyczne obydwu ideologii, ze szczególnym podkreśleniem idei tego drugiego, wypracowanego przez francuskich i brytyjskich myślicieli.


Część referatową Sejmiku zakończyło nagrane przez Internetową Telewizję Południe przemówienie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Ks. dra Jana Biedronia, który w swojej wypowiedzi podjął temat „Służba społeczeństwu - budowaniem cywilizacji miłości". Ks. Rektor poruszył zagadnienie miłości, ale tej miłości płynącej z krzyża, której źródło tkwi w Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym, ale i zmartwychwstałym. Uczucia, które jest budulcem najmniejszej wspólnoty - rodziny, mającej wpływ na społeczeństwo, naród. Odwołując się do nauk Ojca Świętego Bł. Jana Pawła II, orator wyjaśniał, iż miłość trzeba realizować w 4 wymiarach. Należy: tworzyć wspólnotę osób, służyć życiu, otwierać się w wymiarze społecznym i służyć dziełu ewangelizacji. Kończąc swoje przemówienie, podał ważne pryncypia, którymi w dobie postępu i cywilizacji powinnyśmy się kierować w naszym życiu. Są to zasady: człowiek przed rzeczą czyli „być przed mieć", „miłosierdzie przed sprawiedliwością", „etyka przed techniką".


Podczas Sejmiku wręczone zostały także nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W 2012 roku nagrody otrzymali: chór Cantamus pod kierownictwem Pana Pawła Łąckiego, działający przy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Józefa w Pstrągowej, chór „Benedictus" pod kierownictwem Pana Szymona Steca, działający przy Parafii p.w. Trójcy Świętej w Czudcu oraz animatorzy kultury: Państwo Barbara i Dariusz Szlachtowie ze Strzyżowa. Prezentację osób nagrodzonych zamieszczamy pod artykułem.


Ozdobą Sejmiku stał się gorąco przyjęty przez publiczność recital absolwentki Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, koncertującej na scenach Europy i Stanów Zjednoczonych, sopranistki Pani Joanny Ruszały. Jej najważniejsze role obejmują partię: Mimi z opery „La Boheme" Giacomo Pucciniego, Violetty  z opery „La Traviata" Giuseppe Verdiego i Donny Anny z opery „Don Giovanni" Wolfganga Amadeusza Mozarta. Na deskach strzyżowskiej sceny śpiewaczka zaprezentowała się m.in. w arii: Małgorzaty z opery „Faust" Charles'a Gounoda, Liu z opery „Turandot" Giacoma Pucciniego, Adeli z operetki „Zemsta nietoperza" Johanna Straussa oraz wspomnianej wcześniej partii Violetty w „La Traviata" Giuseppe Verdiego. Ponadto uczestnicy Sejmiku po raz pierwszy w Strzyżowie mogli w wykonaniu artystki wysłuchać pieśni do tekstów Adama Mickiewicza skomponowanych przez Ignacego Jana Paderewskiego m.in.: „Pieśni dudziarza", „Polały się łzy" czy „Nad wodą wielką i czystą", a także kilku utworów ze zbioru Pieśni op. 74 skomponowanych przez Fryderyka Chopina do tekstów: Bohdana Zaleskiego, Ludwika Osińskiego oraz Stefana Witwickiego. Znakomita strzyżowska sopranistka i towarzysząca jej przy fortepianie Pani Joanna Stachurska w mistrzowski sposób interpretowały tę mało znaną, a jakże piękną lirykę wokalną. Sprawne dysponowanie skalą głosu przy wykonywaniu różnego rodzaju przebiegów gamowych, pasaży i innych ozdobników muzycznych w wykonywanych ariach było wręcz wirtuozerskie. Koncert wzbudził niesamowite emocje, dał powody do wzruszeń, zamyśleń i radości. Licznie zgromadzona publiczność nie mogła wyjść z podziwu dla talentu naszej rodaczki. Owacje na stojąco trwały bardzo długo. Była to muzyczna uczta nie tylko dla uszu, ale także dla duszy.


Na zakończenie spotkania uczestnicy zostali zaproszeni na degustację potraw regionalnych przygotowanych przez młodzież Zespołu Szkół w Czudcu pod opieką Pani Wicedyrektor i zarazem nauczyciela przedmiotów zawodowych Pani Moniki Tarczyńskiej - Obrockiej. Szczególne wrażenie na przybyłych zrobiły dekoracje wykonane z warzyw i owoców, w tym m.in.: wyrzeźbione dynie z kiścią winogronową w środku. Nie mówiąc już o tym, że wyjątkowo pięknie podane i niezwykle smaczne potrawy urzekły dosłownie wszystkich.

 

[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]


Nagrodzeni przez Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2012 r.:


Chór „Cantamus" pod kierownictwem Pawła Łąckiego, działający przy Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Józefa w Pstrągowej. Chór powstał w czerwcu 2006 r. Od początku swojej działalności rozwija się bardzo dynamicznie, uświetnia miejscowe uroczystości, bierze udział w licznych przeglądach, konkursach, koncertuje na terenie powiatu strzyżowskiego i nie tylko. Dwukrotnie występował w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, w Sanktuarium Pasyjno - Maryjnym Zakonu Braci Mniejszych Oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu. W 2011 r. chór koncertował na Litwie w Kiejdanach, w Kownie oraz w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie. W 2012 r. chór śpiewał w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, w Katedrze Św. Wojciecha w Gnieźnie i w Katedrze Św. Piotra i Pawła w Poznaniu. Od 2009 r. chór jest organizatorem koncertów bożonarodzeniowych „Bóg się rodzi" w swojej parafii.


Chór „Benedictus" pod kierownictwem Szymona Steca
, działający przy Parafii p.w. Trójcy Świętej w Czudcu. Chór powstał w 2003 r. Kontynuuje tradycje chóru, działającego przy czudeckiej parafii w latach 40 i 50 XX w. Pierwszym dyrygentem chóru w latach 2003 - 2007 był Pan Andrzej Szypuła. „Benedictus" w czasie swojej działalności uświetniał śpiewem wiele uroczystości parafialnych, uczestniczył też w wielu koncertach i przeglądach, organizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego i nie tylko. Występował między innymi w koncertach: Eucharystycznym i Wielkanocnym w Rzeszowie, zaprezentował się również w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, stale uczestniczy w przeglądach kolędowych w Boguchwale i Tyczynie. Jesienią 2011 r. chór zapewniał oprawę muzyczną uroczystej mszy św. transmitowanej z czudeckiego Sanktuarium przez TV Polonia. Początkiem września 2012 r. chór wziął udział w prestiżowym koncercie z okazji 10 - rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej, Królowej Różańca Św. w Czudcu.


Barbara i Dariusz Szlachtowie ze Strzyżowa. Państwo Szlachtowie są znanymi animatorami kultury, zaangażowanymi w różne formy działalności kulturalnej. Muzyczna pasja pozwala im na wspólną, uzupełniającą się pracę. Pan Dariusz jest uzdolnionym instrumentalistą i akompaniatorem, a Pani Barbara jest instruktorką śpiewu i emisji głosu oraz wokalistką. Ich autorskim projektem jest działające od 2001 r. Studio Piosenki, w którym swoje muzyczne umiejętności doskonalą dzieci i młodzież z terenu miasta i gminy Strzyżów. Prowadzenie indywidualnych zajęć z solistami owocuje licznymi sukcesami wokalistów na licznych konkursach. Uczestnicy Studia Piosenki często uświetniają miejscowe uroczystości i imprezy. Od kilku lat (2008 r.) realizują kolejny autorski projekt, skierowany do młodych artystów pn. „Art Projekt". W ramach tej inicjatywy dzieci uczestniczą w pracach sekcji wokalnej, a także w zajęciach obejmujących ruch sceniczny i taniec. Dzięki zaangażowaniu państwa Szlachtów i ich wieloletniej, wytrwałej pracy, wokaliści ze Strzyżowa od dawna uznawani są za jednych z najlepszych w województwie, znakomicie sprawdzają się w rywalizacji podczas wielu prestiżowych imprez muzycznych w Polsce. Lista osiągnięć wychowanków Pani Barbary i Pana Dariusza jest imponująca. Sukcesy wokalistów, pracujących pod kierunkiem Państwa Szlachtów, były inspiracją dla pomysłu zorganizowania Dziecięcego Festiwalu Piosenki, który stał się drugą, największą imprezą cykliczną w Strzyżowie, skierowaną do dzieci z całego Podkarpacia. Państwo Szlachtowie udzielali się artystycznie w licznych zespołach muzycznych (Fiat Singers, Strzyżowski Chór Kameralny, Strzyżowski Zespół Instrumentalny, Antyquariat Jazz Group, Acoustic Trio, kabaret Antidotum i inne). Ich zamiłowanie do muzyki jazzowej poszerzyło wachlarz propozycji muzycznych DK Sokół, oferując ciekawe przedsięwzięcia dla miłośników jazzu (Noworoczne Impresje Jazzowe, Wiosenne Spotkania Jazzowe, Zaduszki Jazzowe, Mikołajki Jazzowe), a zamiłowanie do żeglarstwa stało się z kolei inspiracją dla założenia formacji szantowej.

 

zobaczzdjecia_01  

 

 zobaczfilm_01 zobaczfilm_01
 zobaczfilm_01  zobaczfilm_01
 zobaczfilm_01  zobaczfilm_01
 zobaczfilm_01  zobaczfilm_01
 zobaczfilm_01  zobaczfilm_01
  
zobaczfilm_01


 

 

Filmy
Wypowiedź prof. Franciszka Chrapkiewicza Chapeville
Prof. Franciszek Chrapkiewicz Chapeville „Perspektywy postępu badań w biologii" -
w zastępstwie wykład wygłosił dr Stanisław Urbanik
Dr Krzysztof Markowicz „Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej"
Jan Gancarski „Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu"
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta „O potrzebie refleksji konserwatywnej"
Ks. bp. Jan Niemiec „Wychowanie do wartości. Zmagania o człowieka
w świetle przesłania biblijnego" (Ap. 11, 19 - 12,6)

Ks. dr Jan Biedroń „Służba społeczeństwu - budowaniem cywilizacji miłości" 
Dr hab. Andrzej Rozkosz „Uwagi na temat nauczania matematyki i informatyki" 

 

Prezentacje:
Dr hab. Andrzej Rozkosz „Uwagi na temat nauczania matematyki i informatyki"  
Dr Krzysztof Markowicz „Zmiany klimatu Ziemi w skali lokalnej i globalnej" 
Jan Gancarski „Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy atrakcją turystyczną regionu" 
Robert Godek - Historia Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Strzyżowie 

 

 

Data dodania: 04-10-2012
liczba wyświetleń: 1916

Pozostałe kategorie