wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_bip
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

Aktualności

IX Sejmik Kultury Powiatu Strzyżowskiego

„Sprzeczność między wychowaniem i samowychowaniem. Kultura oparta na tradycyjnych wartościach w konfrontacji z popkulturą" to temat wiodący IX Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego zorganizowanego 21 października 2014 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie. Podczas konferencji wręczone zostały nagrody Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać ciekawych wykładów i prezentacji.


Organizowana od 2006 r. przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie z inicjatywy Zarządu Powiatu impreza podejmuje ważne dla naszego środowiska tematy. Do tej pory omówiono m.in. lokalną historię i kulturę jako jeden z kierunków rozwoju i promocji naszego regionu, regionalne dzieje oświaty czy wieloraki wymiar lokalnej tożsamości naszej Małej Ojczyzny. Podczas spotkań i rozważań sejmikowych z ciekawymi wykładami wystąpiły osoby wnoszące trwały wkład w rozwój kultury na naszym terenie, znaczące w naszej społeczności, w tym m.in. Pan prof. dr hab. Kazimierz Ożóg, śp. Pan prof. dr hab. Józef Nowakowski, Pani dr Agnieszka Myszka, Pan prof. dr hab. Andrzej Rozkosz, Pan prof. dr hab. Bogdan Szlachta, Ks. Bp. Jan Niemiec, Ks. dr Jan Biedroń, a także lokalni pasjonaci, utrwalający pamięć o ludziach i wydarzeniach z naszego terenu. Inicjatorem i pomysłodawcą Sejmiku był Pan Jan Stodolak, obecny Wicestarosta Strzyżowski, który w 2006 r. jako Starosta Strzyżowski rozpoczął kolejne edycje tej imprezy.

 

Do wygłoszenia merytorycznych referatów podczas tegorocznej edycji Sejmiku z tematem wiodącym „Sprzeczność między wychowaniem i samowychowaniem. Kultura oparta na tradycyjnych wartościach w konfrontacji z popkulturą" zaproszonych zostało czworo prelegentów: Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Kierownik Zakładu Grup Etnicznych i Regionalizmu w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, Ks. Piotr Gant, założyciel Fundacji „Troska" w Kozłówku, mł. asp. Pani Katarzyna Ciuba, oficer prasowy KPP w Strzyżowie oraz Pani Barbara Modliszewska, pedagog LO w Strzyżowie.


21 października br. do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie zawitało ok. 150 osób - przedstawicieli samorządów, szkół i instytucji oświatowych, bibliotek i działaczy kultury z terenu powiatu strzyżowskiego, reprezentantów zespołów muzycznych i strzyżowskiej „Solidarności", którzy przyjęli zaproszenie Zarządu Powiatu w Strzyżowie do udziału w dziewiątej edycji Sejmiku Kultury Powiatu Strzyżowskiego. Imprezę w imieniu gospodarzy otworzył Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek, a poprowadził Wicestarosta Strzyżowski Pan Jan Stodolak.

 

Część merytoryczną Sejmiku rozpoczął Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, Kierownik Zakładu Grup Etnicznych i Regionalizmu w Instytucie Socjologii UKSW w Warszawie, który przybliżył etyczne aspekty powołania wychowawcy we współczesnej rzeczywistości. Ks. profesor próbując odpowiedzieć na pytanie: czy dziś potrzebna jest etyka wychowawcy, przywołał ideał wychowawczy zawarty w „Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim". Jak mówił prelegent, w przytoczonym dokumencie Soboru Watykańskiego II nakreślonych zostało kilka istotnych elementów sprzyjających rozwojowi i wychowaniu, w tym m.in. podkreślone zostało doskonalenie człowieka jako osoby we wszystkich płaszczyznach i dziedzinach: fizycznej, moralnej, intelektualnej, duchowej itp. Społeczność wychowawców jest zatem w swym rozumieniu społecznością wychodzącą poza ścisłe rozumienie społeczności zawodowej. Nosi ona raczej charakter służby, a mówiąc bardziej precyzyjnie charakter powołania. Użyte pojecie „powołanie" nie oznacza odejścia całkowitego od pojęcia zawodu. Oznacza jednak podkreślenie szerszego, a jednocześnie diametralnie różnego, jak również jakościowo innego traktowania społeczności. To zaś w pełni usprawiedliwia mówienie o swoistej etyce - dodał w podsumowaniu Ks. Henryk Skorowski.


Jako druga głos zabrała Pani Barbara Modliszewska, pedagog LO w Strzyżowie, która przedstawiła możliwości kształcenia i wychowywania nastolatków poprzez ich udział w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego organizowanych przez szkołę. Swój wywód rozpoczęła od nakreślenia istoty wychowania oraz roli rodziców i szkoły w procesie wychowania. Zwróciła też uwagę na możliwości przygotowania młodych ludzi do pełnienia różnorodnych ról życiowych w przyszłości poprzez umiejętne wykorzystanie ich wysokiego poziomu aktywności, chłonności i ciekawości poznawczej. Rozważania poprała przykładami programów i inicjatyw, w które od wielu już lat społecznie angażują się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie. Spośród wymienionych należy podkreślić stojący na bardzo wysokim poziomie koncert charytatywny pod hasłem „Obudź w sobie Anioła", koncert pt. „Bądź bliźnim dla cierpiącego człowieka", akcję pomocy dla chorej mieszkanki powiatu strzyżowskiego, a także działania związane z wolontariatem, w tym przeprowadzanie kwest w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dopełnieniem wykładu była prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów strzyżowskiego LO na temat zagrożeń czyhających na człowieka we współczesnym świecie.


Temat zagrożeń, na jakie narażone są we współczesnym świecie dzieci i młodzież, w kolejnym referacie podjęła mł. asp. Pani Katarzyna Ciuba. Oficer prasowy KPP w Strzyżowie omówiła m.in. rodzaje uzależnień, przyczyny sięgania po używki oraz czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zainteresowania alkoholem czy narkotykami, a także wpływ używek i niemedycznego zażywania leków na organizm młodego człowieka. Zwróciła uwagę na sygnały ostrzegawcze zachodzące w wyglądzie i zachowaniu nastolatków oraz zagrożenia płynące z internetu.


Jako ostatni podczas dziewiątej edycji Sejmiku głos zabrał Ks. Piotr Gnat, który spróbował odpowiedzieć na pytanie: jaką rolę w procesie wychowania pełni założona przez niego w Kozłówku Fundacja „Troska" w konfrontacji z popkulturą. Na początku Ks. Piotr przypomniał zebranym historię powstania fundacji oraz wyjaśnił znaczenie dwóch pojęć: wychowanie i popkultura. (Szczegółowe informacje na temat fundacji dostępne są  pod adresem www.fundacjatroska.pl). Meritum wykładu uczynił działalność wychowawczą Fundacji jako narzędzia i miejsca nauczania do wartości uniwersalnych. Jak mówił, w ciągu czterech lat wypracowano zasadę wychowawczą pod nazwą „metoda cudu moralnego", na którą składają się cztery wartości: prawda, bezinteresowna służba, miłość i przebaczenie. W domu Fundacji młodzi ludzie mogą czuć się swobodnie, być na tzw. luzie, co tworzy pewną przestrzeń popkultury, na czele której stoi spontanicznie wybrany dojrzały idol wspierany w pozytywnym motywowaniu innych przez osoby odpowiedzialne za Fundację. Sprzyja to osiąganiu przez nich dojrzałości. Fundacja jest swoistego rodzaju areną, gdzie rodzą się prawdziwy wojownicy, którzy wygrywają życie, walcząc o wartości uniwersalne - podkreślił na zakończenie Ks. Piotr Gnat.


Podczas Sejmiku wręczone zostały nagrody finansowe Zarządu Powiatu za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz upowszechnianie twórczości ludowej. W 2014 roku nagrody otrzymali: Ks. dr Jan Wolak - Dziekan Dekanatu Strzyżowskiego, Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała i Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie, Ks. Jan Ochał - Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lutczy, Ks. Emil Midura - emerytowany Proboszcz Parafii p.w. św. Katarzyny w Gogołowie, Chór „Harfa", działający przy Parafii p.w. św. Anny w Niewodnej pod kierownictwem Pana Tomasza Irzyka, Pani Urszula Tobiasz z Pstrągowej, pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej oraz Pani Violetta Wietecha - nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie. Ponadto Starosta Strzyżowski za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznał nagrodę Panu Jerzemu Moskalowi - nauczycielowi matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie.


Ucztę dla ducha zapewniła młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie, która pod opieką Pani Violetty Wietechy przygotowała krótki montaż słowno - muzyczny, zaś ucztę dla ciała w postaci przekąsek i ciepłych potraw serwowali uczniowie Zespołu Szkół w Czudcu pod kierunkiem Pani Wicedyrektor Moniki Tarczyńskiej - Obrockiej.

 

 

[oprac. A. Zielińska, zdjęcie M. Szetela] 

 

Nagrodzeni przez Zarządu Powiatu za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2014 r.:


1. Ks. Jan Ochał, Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lutczy - dzięki jego wieloletnim staraniom cenny, drewniany kościół w Lutczy został odremontowany i uchroniony przed zniszczeniem. Ksiądz Proboszcz przez 14 lat mobilizował parafian, inicjował i nadzorował prace remontowe, wiele wysiłku włożył w pozyskiwanie środków finansowych na remonty, które ostatecznie zostały zakończone w bieżącym roku uroczystościami jubileuszowymi 550 -lecia kościoła.

 

2. Ks. dr Jan Wolak, Dziekan Dekanatu Strzyżowskiego, Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała i Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie, Prepozyt Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej - wieloletnie starania księdza związane z pozyskiwaniem środków na kompleksowy remont strzyżowskiej Fary pozwoliły na przeprowadzenie gruntownej renowacji kościoła. Piękny, zabytkowy obiekt zachwyca odrestaurowaną polichromią i ołtarzami. Prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone we współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków, dzięki trosce i zapobiegliwości księdza, przywracają dawny blask świątyni, która jest pięknym przykładem architektury gotyckiej na terenie powiatu strzyżowskiego.

 

3. Ks. Emil Midura, emerytowany Proboszcz Parafii w Gogołowie - przyczynił się do wybudowania nowej świątyni w Gogołowie oraz kościoła filialnego w Hucie Gogołowskiej. Szczególną zasługą Księdza Proboszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzictwa kulturowego są starania o kompleksowy remont zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Katarzyny w Gogołowie. Zaangażowanie księdza i wytrwałe starania o pozyskiwanie środków zewnętrznych na konserwację i remont świątyni zwieńczone zostały pełnym sukcesem, a kościół należy do najpiękniejszych drewnianych, zabytkowych obiektów Województwa Podkarpackiego. Chcąc uchronić od zapomnienia historię parafii, opracował publikację „Historia Parafii Gogołów w latach 1939 - 1945".

 

4. Chór „Harfa" Parafii Św. Anny w Niewodnej - chór ten w br. obchodzi 10-lecie swojej działalności po reaktywowaniu w 2004 r. Chóralne tradycje w parafii sięgają lat przedwojennych. Obecnie chór tworzy 25 osób, dyrygentem jest organista parafialny Tomasz Irzyk. Ich społeczne zaangażowanie, gotowość dzielenia się radością śpiewania uświetnia miejscowe, gminne i powiatowe imprezy religijne i kulturalne. Chór bierze udział w licznych przeglądach, koncertach, festiwalach.


5. Pani Urszula Tobiasz z Pstrągowej, pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Rzeszowskiej - jest społecznikiem zaangażowanym w propagowanie wartości kulturalnych w szerokim tego słowa znaczeniu. To m. in. dzięki jej staraniom przy parafii w Pstrągowej powstał chór „Cantamus", angażowała się w promocję chóru w Polsce (Gniezno, Poznań, Lublin, Warszawa, Licheń, Kalwaria Zebrzydowska) i za granicą na Litwie (w Wilnie, Kiejdanach, Kownie). Jej pasje literackie realizują się w licznych artykułach, umieszczanych w „Kwartalniku Czudeckim", „Niedzieli" i innych lokalnych gazetach, stale współpracuje przy redagowaniu strony internetowej parafii w Pstrągowej, jest stałą korespondentką portalu internetowego Powiatu Strzyżowskiego. Jest również współautorką monografii Szkoły Podstawowej nr 2 w Pstrągowej.

 

6. Pani Violetta Wietecha, nauczyciel języka polskiego w LO im. A. Mickiewicza w Strzyżowie - z dużym zaangażowaniem i pasją wykonuje wszystkie obowiązki wynikające z charakteru pracy nauczyciela i wychowawcy. Od 23 lat prowadzi bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży uzdolnionej artystycznie. Wśród jej wychowanków są liczni laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów w kategoriach poezji śpiewanej, recytatorskich, poetyckich, muzycznych. Jest pomysłodawczynią, współorganizatorem i reżyserem cyklicznych koncertów o charakterze charytatywnym (np. „Obudź w sobie Anioła"), angażuje się stale w uroczystości środowiskowe, upamiętniające wydarzenia historyczno - religijne i uroczystości okolicznościowe. Jest autorką innowacji pedagogiczno - wychowawczych i współautorką różnych publikacji, folderów i filmów promujących szkołę.

 

7. Pan Jerzy Moskal - nauczyciel matematyki w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie - otrzymuje nagrodę za całokształt pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie, a w szczególności za efektywną prace z uczniem zdolnym oraz osiąganie znaczących wyników w nauczaniu potwierdzonych wysokimi lokatami uczniów w konkursach przedmiotowych oraz na egzaminie maturalnym.

 

 

 
zobaczzdjecia_01
 zobaczfilm_01
 zobaczfilm_01
 zobaczfilm_01Prezentacje:

Barbara Modliszewska. Alternatywne formy spędzania czasu wolnego jako mądry wybór nastolatków - wychowawcza rola szkoły. 

Ks. Piotr Gnat. Fundacja Troska narzędziem wychowania do wartości w konfrontacji z popkulturą. 

mł. asp. Katarzyna Ciuba. Wspólczesne zagrożenia wsród dzieci i młodzieży. 

 

 

Data dodania: 27-10-2014
liczba wyświetleń: 1500

Pozostałe kategorie