wersja kontrastowa
 
12 14 16

Strona główna

Z ostatniej chwili
bn_mi
bn_konsultacjes
bn_media
bn_RSO
bn_sgps
bn_Internetowy urzad
bn_oferty
bn_rejestr osuwisk
bn_wydawnictwa
nagrody
blank
Pogoda w Strzyżowie
12 14 16
16
 

ATRAKCJE PRZYRODNICZE

ATRAKCJE PRZYRODNICZE

Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy


Utworzony w 1993 r. na mocy rozporządzeń wojewodów: rzeszowskiego, tarnowskiego i krośnieńskiego obejmuje łącznie 25 784 ha, z czego na powiat strzyżowski przypada 12220 ha (24,28 procent powierzchni ogólnej powiatu). Park chroni i udostępnia dla turystyki, wypoczynku i nauki unikalną przyrodę, obejmuje tereny leżące na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Najwyższe partie Pogórzy wchodzące w skład parku porastają lasy bukowo - jodłowe, należące do regla dolnego - piętra charakterystycznego dla pasm beskidzkich. Charakterystyczną ozdobą głównego pasma Pogórza jest ciąg piaskowcowych wychodni skalnych, przedziwnie uformowanych przez erozję ostańców z zamierzchłej przeszłości geologicznej.

Na terenie Parku występuje 42 gatunki roślin objęte ochroną gatunkową, w tym 29 gatunków objętych ochrona całkowitą i 13 ochroną częściową. Celem utworzenia Parku Krajobrazowego była aktywna ochrona najcenniejszych i charakterystycznych dla regionu walorów środowiska przyrodniczego, nieprzeciętnych walorów estetycznych krajobrazu oraz walorów historyczno - kulturowych.

Na terenie Czrnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego zlokalizowanych jest wiele cennych zabytków: kościołów i cerkwi, zespołów dworskich, miejsc pamięci narodowej. Najciekawsze jego fragmenty udostępniają szlaki turystyczne; niebieski, zielony, czarny i żółty, ścieżki przyrodnicze: ,,Przy Zamku Kamieniec" i ,,Czarnorzeki - Dział" oraz trasy rowerowe: ,,Wokół Kamieńca i Prządek" i ,,śladami Zamieszańców". Z punktów widokowych można podziwiać panoramy Pogórza Dynowskiego, Strzyżowskiego, Dołów Jasielsko - Sanockich, Beskidu Niskiego a przy dobrej widoczności również Bieszczady i Tatry.

2Rezerwat Przyrody „Góra Chełm" - usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy potokiem Stępinka - dopływem Wisłoka a górą Klonową. Leży na terenie gminy Frysztak i Wiśniowa, w Nadleśnictwie Strzyżów, Leśnictwo Cieszyna, w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Powierzchnia 155,40 ha obejmuje przede wszystkim: las bukowo - jodłowy, zbiorowisko grądów oraz łęgów podgórskich. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów bukowych porastających górę Chełm (528 m n.p.m.) oraz wspaniałych terenów źródliskowych (w tym wód mineralnych). W rezerwacie występują m. in. rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, kruszczyk siny, listera jajowata, gnieźnik leśny. Dogodne warunki życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt, m. in.: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby. Ciekawostką rezerwatu jest wyrobisko po nieistniejącym kamieniołomie odsłaniające interesujące stadium budowy geologicznej tego terenu. 
 
 3Rezerwat Przyrody „Herby" o powierzchni 145,85 ha, zlokalizowany na pograniczu gmin Wiśniowa i Frysztak, pomiędzy Kobylem i Jazową. Ciekawe wychodnie skalne umiejscowione na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grądowymi i buczyną. Celem ochrony rezerwatu jest ochrona oryginalnych form skalnych - piaskowców istebniańskich - w formie 7 zwartych ciągów skałek, dochodzących do 5 metrów wysokości oraz dobrze wykształconych i zachowanych zbiorowisk żyznej buczyny karpackiej, porastających grzbiet ,,Herbów". Występują tu także liczne chronione i górskie gatunki roślin; m.in. podrzeń żebrowiec, paprotka zwyczajna, śnieżyca wiosenna, wawrzynek, wilcze łyko
 

Rezerwat Przyrody „Wielki Las"

4Teren ten należy geograficznie do Pogórza Strzyżowskiego i położony jest na wysokości 350 - 400 m n.p.m. Rezerwat obejmuje 70,75 ha powierzchni, którą w całości stanowi las zarządzany przez Nadleśnictwo Strzyżów. Chroni on jeden z najpiękniejszych drzewostanów bukowych tutejszego Pogórza. Nasiona z tego drzewostanu, których część przechowuje się w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, przeznaczone są do produkcji sadzonek na szczególnie piękne uprawy leśne, aby wyhodować dla następnych pokoleń równie piękne lasy. Do najcenniejszych roślin występujących w rezerwacie należą: buławnik mieczolistny, gnieźnik leśny, kłokoczka południowa, obrazek alpejski charakteryzujący się pułapkową budową kwiatostanu przystosowanego do przetrzymywania zwabionych do wnętrza owadów. Główną atrakcją "Wielkiego Lasu" jest leśna ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna, która przebiega w całości przez rezerwat.

Ścieżka Przyrodniczo - Dydaktyczna w Rezerwacie „Wielki Las" w Czudcu - Ścieżka przebiega w całości przez rezerwat przyrody "Wielki Las". Jej długość wynosi ok. 2 km., a przeciętny czas jej przejścia to 2 - 3 godz. Punktem początkowym i jednocześnie końcowym ścieżki jest pole biwakowe, gdzie można odpocząć, schronić się przed deszczem i rozpalić ognisko. Ścieżka przybliża zwiedzającym zarówno sam rezerwat przyrody jak i ogólne prawa rządzące lasem oraz typowe cechy lasów Pogórza Strzyżowskiego. W odległości ok. 0,5 km na zachód od punktu końcowego ścieżki można z wzniesienia podziwiać panoramę Pogórza i Niziny Sandomierskiej.

 

 

 

Hyżniańsko - Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu

 

5Powierzchnia tego obszaru wynosi 24 620 ha. Zajmuje on południowo - zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu lasy typu grąd, z przewagą buczyny karpackiej, a w dolinach rzecznych pozostałości lasów łęgowych. W rezerwacie przyrody "Mójka", znajdującym się na terenie tego Obszaru, przedmiotem ochrony jest las bukowo-jodłowy, stanowisko bobra europejskiego. Rezerwat "Wilcze" został utworzony ze względu na kompleks jedliny podgórskiej ze znacznym udziałem buka.

 


 

Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

6

Powierzchnia tego obszaru wynosi 14 207 ha. Charakterystyczną jego cechą jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz strefy przejściowej do pokrywy z utworów fliszowych w południowej części. Spotyka się tu wilgotne łąki z ostrożeniem oraz z rajgrasem wyniosłym. Kompleks leśny z licznym udziałem starodrzewia bukowego jest chroniony w rezerwacie pn. "Wielki Las". Strzyżowsko - Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się na terenie gmin: Tuszów Narodowy, Mielec, Przecław, Niwiska, Kolbuszowa, Cmolas, Stary Dzikowiec, Ostrów, Sędziszów, Iwierzyce, Wielopole Skrzyńskie, Czudec, Frysztak, Wiśniowa, Strzyżów, Niebylec, Świlcza, Boguchwała, Tyczyn, Błażowa, Hyżne, Chmielnik, Markowa, Głogów, Rakszawa, Kamień, Sokołów, Raniżów, Żołynia, Białobrzegi, Grodzisko Dolne, Leżajsk, Nowa Sarzyna i Kuryłówka.

 

 


Dudniacz w Szufnarowej

 

7Na północnym krańcu wsi Szufnarowa, w małym lesie znajduje się skała. Jeśli wejdzie się na nią, zaczyna głucho dudnić jakby była pusta w środku. Na skale tej, według miejscowej legendy, zbudowany był zamek, w którym mieszkał założyciel wsi Szyfnarowa, rycerz przybyły z północy imieniem Szufnar. Człowiek ten, wraz z synem brał udział w wojnach z Tatarami. Syn został pojmany i zginął męczarniach, ojciec zaś do śmierci szukał zemsty za śmierć syna. Skała zwraca uwagę swą niezwykłością i przyciąga rzesze turystów zainteresowanych tym niezwykłym wytworem skalnym.

 

 


 Kompleks Ścieżek Edukacyjno - Rekreacyjnych w Łętowni

 

8Kompleks ścieżek obejmuje ok. 2 km "ścieżkę zdrowia" oraz ok. 3 km "ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną". Ścieżka zdrowia, wykorzystując naturalne ukształtowania terenu, urozmaicona jest szeregiem odpowiednio przygotowanych konstrukcji drewnianych, niezbędnych do wykonywania określonych ćwiczeń i gimnastyki. ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną można przejść w 2 - 3 godziny. Malowniczo położona, urozmaicona ciekawie opracowanymi tablicami poglądowymi, wyposażona w ławeczki, wygodne kładki i pomosty widokowe zakończona jest polem biwakowym, przystosowanym do prowadzenia zajęć "Zielonej Szkoły".

 


 

Pomniki Przyrody

 

9Pomniki przyrody znajdują się m. in.: w Wiśniowej - park przy dworze Mycielskich, Strzyżowie - dęby przy pałacu Konopków, w Babicy - najstarsza lipa Podkarpacia przy pałacu Jarochońskich, Kozłówku - lipy, Połomi - lipy, Czudcu - park przy dworze Grabieńskich, lipa w Rezerwacie „Góra Chełm" i in.

 

 

  Punkty widokowe

10Na terenie powiatu strzyżowskiego znajduje się wiele punktów widokowych. Ze względu na ukształtowanie terenu punkty takie zlokalizowane są na terenie wszystkich gmin. Przy dobrej przejrzystości powietrza można nawet podziwiać pasmo Tatr. Do wybranych, wartych odwiedzenia otwartych wzniesień należą m. in. Góra Niebylecka, Góra Wilcze (tzw. Patria), Żyznów "Przy Górze", Budy Czudeckie, Górna Pstrągowa, Zawadka, Wólka Czudecka, pasmo Herby, Glinik Dolny, Frysztak, Huta Gogołowska, Gogołów, Góra Żarnowska i in.